Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 635376, số vào sổ CH 01516 cấp ngày 10/2/2017 cho ông Trần Đức Dũng và Huỳnh Thị Hỏi.

3 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Thông báo số: 2066/CNVPĐKĐĐ, ngày 18/10/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ TP. Tuy Hòa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 635376, số vào sổ CH 01516 cấp ngày

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số W 891452,  do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tây Hòa (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa) cấp ngày 18/2/2016 cho hộ ông Phan Thống.

3 Tháng Mười Một, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 1604/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 28/10/2021 của Văn phòng ĐKĐĐ về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số W 891452, do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tây Hòa (nay là Chi

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CI 135311, số vào sổ cấp GCN CS 01870, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 31/01/2018 cho ông Lê Hùng Vũ và bà Đỗ Thị Hoa Lai.

20 Tháng Mười, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 23/QĐ-STNMT, ngày 18/10/2021  Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CI 135311, số vào sổ cấp GCN CS 01870, do Sở Tài

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CS 053504, do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Tuy Hòa cấp ngày 25/3/2021 cho ông Bùi Tấn Bé và bà Trần Thị Thu Sang.

20 Tháng Mười, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 1541/QĐ-VPĐK, ngày 19/10/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc  hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CS 053504, do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CĐ 635376, vào sổ cấp GCN số CH 01516,  do UBND thành phố Tuy Hòa cấp ngày 10/02/2017 cho ông Trần Đức Dũng và bà Huỳnh Thị Hỏi.

20 Tháng Mười, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 24/QĐ-STNMT, ngày 18/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CĐ 635376, vào sổ cấp GCN

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CI 105025, số vào sổ cấp GCN CS 02727,  do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 24/7/2017 cho bà Võ Thị Bốn.

20 Tháng Mười, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số:  25/QĐ-STNMT, ngày 19/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số CI 105025, số vào sổ cấp

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số phát hành CB744531,  số vào sổ cấp GCN CH04730,  do UBND huyện Tuy An cấp ngày 26/11/2015 cho ông Phan Thanh Hân và bà Phan Thị Tuyết.

24 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 22/QĐ-STNMT, ngày 21/9/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số phát hành CB744531, số vào sổ cấp GCN CH04730,  do UBND huyện

 Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AG 514330 do văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa) cấp ngày 03/7/2015 cho hộ ông Nguyễn Ngọc Đính và bà Phạm Thị Hưng Hải.

24 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 1445/QĐ-VPĐK, ngày 21/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AG 514330 do văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa (nay

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CĐ 577546 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 24/8/2016 cho ông Nguyễn Minh Thông

17 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số:1418/QĐ-VPĐK, ngày 14/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CĐ 577546 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 24/8/2016 cho ông Nguyễn Minh