Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất 3901050919 do UBND cấp ngày 15/7/2002, đồng thời cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà  ở và tài sản gắn liền với đất cho Nguyễn Hồng Chiến và Huỳnh Thị Trúc Giang.

14 Tháng Một, 2022 Nguyên Hậu 0

  Thông báo số 2196/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 24/12/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Tuy Hòa về việc hủy Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất 3901050919 do UBND cấp ngày 15/7/2002, đồng thời cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà  ở và tài sản

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BQ 089702 do UBND huyện Đông Hòa cấp ngày 30/12/2013 cho ông Trần Hữu Nam và ông Phùng Nhật Minh.

14 Tháng Một, 2022 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 64/QĐ-STNMT, ngày 29/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BQ 089702 do UBND huyện Đông Hòa cấp ngày 30/12/2013 cho ông Trần

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã số BQ 562435, do UBND huyện Tuy An cấp cho ông Phạm Việt Hoan và bà Lưu Thị Hồng Oanh.

14 Tháng Một, 2022 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 01/QĐ-STNMT, ngày 04/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mã

Quyết định hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số BS 720251, số vào sổ cấp GCN CH 03142 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 29/9/2015 cho ông Nay Y Soan.

27 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 58/QĐ-STNMT, ngày 23/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số BS 720251, số vào sổ cấp GCN CH

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số AG 691019, số vào sổ cấp GCN H 04191 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 8/12/2006 cho ông Lê Văn Thảng.

27 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số:  55/QĐ-STNMT, ngày 23/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số AG 691019, số vào sổ

Thông báo hủy GCN của bà Phạm Thị Bê CS 015099, số vào sổ CS 08004, do Sở tài nguyên và Môi trường cấp ngày 18/6/2020 tại thửa 141, tờ BĐ 34 của xã Xuân Quang 1.

27 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

  Thông báo số: 3625/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 24/12/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đồng Xuân về việc hủy GCN của bà Phạm Thị Bê CS 015099, số vào sổ CS 08004, do Sở tài nguyên và Môi trường cấp ngày 18/6/2020 tại thửa 141, tờ BĐ 34 của xã