Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất 3901050919 do UBND cấp ngày 15/7/2002, đồng thời cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà  ở và tài sản gắn liền với đất cho Nguyễn Hồng Chiến và Huỳnh Thị Trúc Giang.

10 Tháng Ba, 2022 Nguyên Hậu 0

  Thông báo số 2196/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 24/12/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Tuy Hòa về việc hủy Giấy chứng nhận QSH nhà ở và quyền sử dụng đất 3901050919 do UBND cấp ngày 15/7/2002, đồng thời cấp lại GCN QSDĐ, QSH nhà  ở và tài sản

Quyết định hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số BS 720251, số vào sổ cấp GCN CH 03142 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 29/9/2015 cho ông Nay Y Soan.

27 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 58/QĐ-STNMT, ngày 23/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số BS 720251, số vào sổ cấp GCN CH

Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số AG 691019, số vào sổ cấp GCN H 04191 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 8/12/2006 cho ông Lê Văn Thảng.

27 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số:  55/QĐ-STNMT, ngày 23/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số AG 691019, số vào sổ

Thông báo hủy GCN của bà Phạm Thị Bê CS 015099, số vào sổ CS 08004, do Sở tài nguyên và Môi trường cấp ngày 18/6/2020 tại thửa 141, tờ BĐ 34 của xã Xuân Quang 1.

27 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

  Thông báo số: 3625/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 24/12/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Đồng Xuân về việc hủy GCN của bà Phạm Thị Bê CS 015099, số vào sổ CS 08004, do Sở tài nguyên và Môi trường cấp ngày 18/6/2020 tại thửa 141, tờ BĐ 34 của xã

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BX 413387 do UBND huyện Đông Hòa cấp ngày 12/5/2015 cho bà Lương Thị Tuyết Trinh.

24 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 49/QĐ-VPĐK, ngày 20/12/2021 về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BX 413387 do UBND huyện Đông Hòa cấp ngày 12/5/2015 cho bà Lương Thị Tuyết Trinh.   Xem Quyết

Quyết định hủy Giấy chứng nhận số AG 975762 được UBND TP Tuy Hòa cấp ngày 02/5/2007, số vào sổ cấp GCN H 00425 và Trang bổ sung đính kèm của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 975762 do Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hòa cấp ngày 22/5/2007 cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thọ

24 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

  Quyết định số: 50/QĐ-STNMT, ngày 20/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hủy Giấy chứng nhận số AG 975762 được UBND TP Tuy Hòa cấp ngày 02/5/2007, số vào sổ cấp GCN H 00425 và Trang bổ sung đính kèm của Giấy

Thông báo hủy trang bổ sung số 01 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuy Hòa cấp ngày 13/3/2009 và trang bổ sung số 02 do CN VPĐKĐĐ TP Tuy Hòa cấp ngày 24/4/2018 kèm theo GCN số AL 594871 cho ông Huỳnh Ngọc Tân và Phạm Thị Túy.

22 Tháng Mười Hai, 2021 Nguyên Hậu 0

Thông báo số: 2718/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 20/12/2021 của Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố Tuy Hòa về việc hủy trang bổ sung số 01 do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tuy Hòa cấp ngày 13/3/2009 và trang bổ sung số 02 do CN VPĐKĐĐ TP