Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số phát hành CB744531,  số vào sổ cấp GCN CH04730,  do UBND huyện Tuy An cấp ngày 26/11/2015 cho ông Phan Thanh Hân và bà Phan Thị Tuyết.

24 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 22/QĐ-STNMT, ngày 21/9/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã mất có mã số phát hành CB744531, số vào sổ cấp GCN CH04730,  do UBND huyện

 Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AG 514330 do văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa (nay là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa) cấp ngày 03/7/2015 cho hộ ông Nguyễn Ngọc Đính và bà Phạm Thị Hưng Hải.

24 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số: 1445/QĐ-VPĐK, ngày 21/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AG 514330 do văn phòng đăng ký đất đai huyện Tây Hòa (nay

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CĐ 577546 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 24/8/2016 cho ông Nguyễn Minh Thông

17 Tháng Chín, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số:1418/QĐ-VPĐK, ngày 14/9/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số CĐ 577546 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 24/8/2016 cho ông Nguyễn Minh

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BY 571430 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 11/12/2015 cho hộ ông Nguyễn Hoàng Dũng và bà Bùi Lệ Hằng

27 Tháng Tám, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số 1367/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 27/8/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BY 571430 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 11/12/2015 cho hộ

21/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 về việc Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất đã mất có mã số BN 258378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 003365 do UBND huyện Đồng Xuân cấp ngày 26/7/2013 cho bà Trần Thị Mẫu

19 Tháng Tám, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất đã mất có mã số BN 258378, số vào

Thông báo số: 1419 Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo GCN QSDĐ số BĐ 825075 do Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp ngày 06/8/2013 cho ông Huỳnh Văn Phước.

17 Tháng Tám, 2021 Nguyên Hậu 0

Thông báo số: 1419/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 13/8/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo GCN QSDĐ số BĐ 825075 do Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp ngày 06/8/2013 cho ông Huỳnh