THÔNG BÁO Số: 10 /TB-TTPTQĐ, ngày 01/7/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

9 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO số: 08/TB-TTPTQĐ, ngày 19/6/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

25 Tháng Sáu, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO (số 04/TB-TTPTQĐ), ngày 25/01/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở tài nguyên và Môi trường Phú YênV/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại Phường 9 và xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa (đợt 2)

28 Tháng Hai, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thực hiện Thông báo số 02/TB-PTQĐ ngày 11/01/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông

THÔNG BÁO (số 03/TB-TTPTQĐ), ngày 18/01/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại Phường 9 và xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa (đợt 1)

28 Tháng Hai, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thực hiện Thông báo số 01/TB-PTQĐ ngày 05/01/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông

Thông báo (Số 02/TB-TTPTQĐ ngày 11/01/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên): V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại Phường 9 và xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa (đợt 2).

14 Tháng Một, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương

Thông báo (Số 01/TB-TTPTQĐ ngày 05/01/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên): V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại Phường 9 và xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa (đợt 1)

11 Tháng Một, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương

THÔNG BÁO (SỐ: 19 /TB-TTPTQĐ, ngày 07/11/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên): Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với khu đất Ký hiệu A, đường Độc Lập, xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

12 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thực hiện Thông báo số 16/TB-PTQĐ ngày 19/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá đối với khu đất Ký hiệu A, đường Độc

THÔNG BÁO (SỐ: 18 /TB-TTPTQĐ, ngày 07/11/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên): Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với khu đất phía Bắc sân bay Tuy Hòa (đường Hùng Vương nối dài) tại phường Phú Đông, th

12 Tháng Mười Một, 2018 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thực hiện Thông báo số 15/TB-PTQĐ ngày 19/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá đối với khu đất phía Bắc sân bay Tuy