THÔNG BÁO số: 03/TB-TTPTQĐ, ngày 19/4/2021 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất –Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên V/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án: Khu nhà ở tại các lô đất ký hiệu 1, 2, 3, phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

22 Tháng Tư, 2021 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên: số 868/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 “V/v Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 1, phía

Thông báo số 02/TB-TTPTQĐ ngày 13/4/2021 của Trung tâm Phát triển Quỹ Đất-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

20 Tháng Tư, 2021 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tố chức đấu giá tài sản như sau: Ngưòi có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc

THÔNG BÁO SỐ: 12/TTPTQĐ, ngày 02/7/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

6 Tháng Bảy, 2020 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực hiện công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Thông báo số 11/TB-TTPTQĐ ngày 08/6/2020. Đến hết ngày 12/6/2020, đã

Thông báo số 10/TB-TTPTQĐ, ngày 08/6/2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện Dự án: Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại Khu đất phía Bắc đường N3, đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

9 Tháng Sáu, 2020 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất đã thực hiện công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Thông báo số 08/TB-TTPTQĐ ngày 15/5/2020. Đến hết ngày 19/5/2020, có

Thông báo số 11/TB-TTPTQĐ, ngày 08/6/2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

9 Tháng Sáu, 2020 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:   1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thông báo số 08/TB-TTPTQĐ, ngày 15/5/2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

18 Tháng Năm, 2020 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO Số: 04 /TB-TTPTQĐ, ngày 09/3/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

10 Tháng Ba, 2020 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO số: 02/TTPTQĐ, ngày 10/01/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13 Tháng Một, 2020 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO số: 17/TTPTQĐ, ngày 27/12/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở TN&MT Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

2 Tháng Một, 2020 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố

THÔNG BÁO Số 11/TB-TTPTQĐ, ngày 01/7/2019 của Trung tâm Phát triển quĩ đất –Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

24 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh