Thông báo số 08/TB-TTPTQĐ, ngày 15/5/2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

18 Tháng Năm, 2020 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO Số: 04 /TB-TTPTQĐ, ngày 09/3/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

10 Tháng Ba, 2020 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO số: 02/TTPTQĐ, ngày 10/01/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13 Tháng Một, 2020 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO số: 17/TTPTQĐ, ngày 27/12/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở TN&MT Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

2 Tháng Một, 2020 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố

THÔNG BÁO Số 11/TB-TTPTQĐ, ngày 01/7/2019 của Trung tâm Phát triển quĩ đất –Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

24 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO Số: 10 /TB-TTPTQĐ, ngày 01/7/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

9 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO số: 08/TB-TTPTQĐ, ngày 19/6/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

25 Tháng Sáu, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO (số 04/TB-TTPTQĐ), ngày 25/01/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở tài nguyên và Môi trường Phú YênV/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại Phường 9 và xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa (đợt 2)

28 Tháng Hai, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thực hiện Thông báo số 02/TB-PTQĐ ngày 11/01/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông

THÔNG BÁO (số 03/TB-TTPTQĐ), ngày 18/01/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại Phường 9 và xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa (đợt 1)

28 Tháng Hai, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thực hiện Thông báo số 01/TB-PTQĐ ngày 05/01/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông

Thông báo (Số 02/TB-TTPTQĐ ngày 11/01/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên): V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại Phường 9 và xã Bình Kiến, Tp. Tuy Hòa (đợt 2).

14 Tháng Một, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh V/v phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương