Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mã số AD 137002, số vào sổ cấp GCN số H 03501 do UBND huyện (nay là thị xã) Sông Cầu cấp ngày 20/9/2006

16 Tháng Sáu, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số 775/VPĐK ngày 15/6/2021V/v gửi Danh sách trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị hủy theo quy định. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

óp ý Dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

29 Tháng Ba, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số 731/STNMT-QLĐĐ ngày 29/3/2021 của Sở TNMT v/v góp ý Dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên Đính kèm: Công