Công văn số 891/STNMT-VP ngày 8/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Tăng cường công tác quản lý cán bộ trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

9 Tháng Tư, 2020 hieptran 0

Công văn số 891/STNMT-VP ngày 8/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Tăng cường công tác quản lý cán bộ trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 Xem Công văn tại: Đây

V/v xác nhận mảnh trích đo địa chính thửa đất do đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ địa chính khác thực hiện để phục vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm.

26 Tháng Ba, 2020 hieptran 0

Thông Báo số 399/TB-VPĐKĐĐ ngày 26/3/2020 V/v xác nhận mảnh trích đo địa chính thửa đất do đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ địa chính khác thực hiện để phục vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đơn