Công văn số 1381/STNMT-MT ngày 26/5./2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tham gia góp ý dự thảo nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 56-KL/TW

27 Tháng Năm, 2020 Dương Văn Hào 0

Tải file tại: Đây Tải file Dự thảo tại: Đây Tải file Công văn 2592/UBND-KT ngày 20/5/2020 của UBND tỉnh Phú Yên tại: Đây Tải file 2573/BTNMT-VCLCS ngày 13/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại: Đây

Thông báo số 08/TB-TTPTQĐ, ngày 15/5/2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

18 Tháng Năm, 2020 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh