Ngày 28/03/2013 Chi bộ 1 Tổ chức họp thường kỳ với nội dung sinh hoạt Chuyên đề Tự phê bình và Phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng chí Trịnh Trung Hoàng chủ trì cuộc họp Nhằm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, đồng thời giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của Tự phê bình và Phê bình.

Hãy là người đầu tiên bình luận

Để lại một trả lời

Tạo tài khoản để bình luận


*