Quyết định số 152 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 390208 đã ký cấp ngày 16/12/2013 cho Ủy ban nhân dân thị trấn Hòa Hiệp Trung

18 Tháng Tám, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số:152/QĐ-STNMT, ngày 18/8/2021  của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 390208 đã ký cấp ngày 16/12/2013 cho Ủy

Triển khai công văn số 2404/STNMT-VPĐK Về việc phối hợp chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng đầu cơ đẩy giá đất; ủy quyền làm các thủ tục đất đai

18 Tháng Tám, 2021 Nguyên Hậu 0

Công văn số: 2404/STNMT-VPĐK, ngày 13/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc phối hợp chỉ đạo, chấn chỉnh tình trạng đầu cơ đẩy giá đất; ủy quyền làm các thủ tục đất đai.   Xem công văn số 2404 tại: Đây

Thông báo số: 1419 Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo GCN QSDĐ số BĐ 825075 do Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp ngày 06/8/2013 cho ông Huỳnh Văn Phước.

17 Tháng Tám, 2021 Nguyên Hậu 0

Thông báo số: 1419/TB-CNVPĐKĐĐ, ngày 13/8/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tuy Hòa Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo GCN QSDĐ số BĐ 825075 do Văn phòng Đăng ký QSDĐ cấp ngày 06/8/2013 cho ông Huỳnh

Triển khai công văn số 474  Về việc đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí  “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021- 2022.

17 Tháng Tám, 2021 Nguyên Hậu 0

Công văn số: 474-CV/BTGTU, ngày 12/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Về việc đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí  “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021- 2022.   Xem công văn số 474 tại: