Quyết định hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BY 571430 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 11/12/2015 cho hộ ông Nguyễn Hoàng Dũng và bà Bùi Lệ Hằng

27 Tháng Tám, 2021 Nguyên Hậu 0

Quyết định số 1367/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 27/8/2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai Về việc hủy trang bổ sung số 01 kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số BY 571430 do UBND huyện Sông Hinh cấp ngày 11/12/2015 cho hộ

Công văn số 180 của Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung Ương hướng dẫn chi tiết hoàn thiện hồ sơ giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu và sử dụng phần mềm để hỗ trợ kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự án VILG.

20 Tháng Tám, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Ban Quản lý Dự án VILG cấp Trung Ương hướng dẫn chi tiết hoàn thiện hồ sơ giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu và sử dụng phần mềm để hỗ trợ kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự

21/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 về việc Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất đã mất có mã số BN 258378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 003365 do UBND huyện Đồng Xuân cấp ngày 26/7/2013 cho bà Trần Thị Mẫu

19 Tháng Tám, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Quyết định số 21/QĐ-STNMT ngày 18/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất đã mất có mã số BN 258378, số vào

Thông báo số 280/TB-STNMT Về việc tham gia thực hiện công tác lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí đối với Dự án Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025

18 Tháng Tám, 2021 Nguyên Hậu 0

Thông báo số: 280/TB-STNMT, ngày 18/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về việc tham gia thực hiện công tác lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí đối với Dự án Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Phú Yên giai đoạn