Triển khai Công văn số 3283/UBNDKGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

27 Tháng Bảy, 2021 Nguyên Hậu 0

Công văn Số: 2129 /STNMT-VP, ngày 23/7/2021 về việc Triển khai Công văn số 3283/UBNDKGVX ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Xem công văn 2129 tại:  Đây