THÔNG BÁO số: 03/TB-TTPTQĐ, ngày 19/4/2021 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất –Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên V/v kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án: Khu nhà ở tại các lô đất ký hiệu 1, 2, 3, phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

22 Tháng Tư, 2021 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Phú Yên: số 868/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 “V/v Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu 1, phía

Thông báo số 02/TB-TTPTQĐ ngày 13/4/2021 của Trung tâm Phát triển Quỹ Đất-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

20 Tháng Tư, 2021 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tố chức đấu giá tài sản như sau: Ngưòi có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thuộc