Dự thảo Quyết định

30 Tháng Ba, 2021 Dương Văn Hào 0

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên Tải file tại: Đây

óp ý Dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

29 Tháng Ba, 2021 Nguyễn Đỗ Chánh Trung 0

Công văn số 731/STNMT-QLĐĐ ngày 29/3/2021 của Sở TNMT v/v góp ý Dự thảo Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên Đính kèm: Công