V/v xác nhận mảnh trích đo địa chính thửa đất do đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ địa chính khác thực hiện để phục vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đơn lẻ, thường xuyên hàng năm.

26 Tháng Ba, 2020 hieptran 0

Thông Báo số 399/TB-VPĐKĐĐ ngày 26/3/2020 V/v xác nhận mảnh trích đo địa chính thửa đất do đơn vị có chức năng hành nghề đo đạc bản đồ địa chính khác thực hiện để phục vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đơn