THÔNG BÁO số: 02/TTPTQĐ, ngày 10/01/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

13 Tháng Một, 2020 Dương Văn Hào 0

Thực hiện Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

THÔNG BÁO số: 17/TTPTQĐ, ngày 27/12/2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở TN&MT Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

2 Tháng Một, 2020 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố