Danh bạ

25 Tháng Mười Hai, 2019 Dương Văn Hào 0

DANH SÁCH CÁN BỘ, CCVC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÚ YÊN STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT BÀN ĐT DI ĐỘNG                  MAIL CÔNG VỤ I Lãnh đạo Sở 1 Đặng Ngọc Anh Giám đốc Sở 0983443007 dangngocanh66@phuyen.gov.vn 2 Mai Kim Lộc

Thông báo số: 722/TB-STNMT, ngày 11/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

24 Tháng Mười Hai, 2019 hieptran 0

Thông báo số: 722/TB-STNMT, ngày 11/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số: 32/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

13 Tháng Mười Hai, 2019 hieptran 0

Thông tư số: 32/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng Xem file tại: Đây

Công văn số: 3329/STNMT-QLĐĐ ngày 12/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên v/v Ý kiến bãi bỏ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Ban hành Quy định quản lý sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên

13 Tháng Mười Hai, 2019 hieptran 0

Công văn số: 3329/STNMT-QLĐĐ ngày 12/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên v/v Ý kiến bãi bỏ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Ban hành Quy định quản lý sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng