THÔNG BÁO Số: 10 /TB-TTPTQĐ, ngày 01/7/2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

9 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau: 1) Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Công văn số: 2349/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 22/5/2019 của Bộ TN&MT V/v thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3).

9 Tháng Bảy, 2019 Dương Văn Hào 0

Tải file tại: Đây Tải file kế hoạch chỉ số đăng ký tài sản (A7) và chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) tại: Đây Tải file tài liệu hướng dẫn đánh giá, xếp hạng chỉ số đăng ký tài sản