Quyết định số: 348/QĐ_VPĐK ngày 20/3/2019 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất số BX 413418 do UBND huyện Đông Hòa cấp ngày 06/4/2015 cho bà Đỗ Thị Thách

22 Tháng Ba, 2019 hieptran 0

Quyết định số: 348/QĐ_VPĐK ngày 20/3/2019 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất số BX 413418 do UBND huyện Đông Hòa cấp ngày 06/4/2015 cho bà Đỗ Thị Thách xem file Quyết định tại Đây

Thông báo số: 358/TB-VPĐK, ngày 21/3/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai –Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AI 463263 do UBND huyện (nay là thị xã Sông Cầu) cấp ngày 10/9/2008 cho ông Nguyễn Ngọc và bà Đỗ Thị Hồng

22 Tháng Ba, 2019 hieptran 0

Thông báo số: 358/TB-VPĐK, ngày 21/3/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai –Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AI 463263 do UBND huyện (nay là thị xã Sông Cầu) cấp

Quyết định số: 357/QĐ-VPĐK, ngày 21/3/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai –Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AI 463263 do UBND huyện (nay là thị xã Sông Cầu) cấp ngày 10/9/2008 cho ông Nguyễn Ngọc và bà Đỗ Thị Hồng

22 Tháng Ba, 2019 hieptran 0

Quyết định số: 357/QĐ-VPĐK, ngày 21/3/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai –Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mã số AI 463263 do UBND huyện (nay là thị xã Sông Cầu) cấp

Quyết định số:16/QĐ-STNMT ngày 15/2/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 296/QĐ-STNMT ngày 07/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn bộ phận làm công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa”

22 Tháng Ba, 2019 hieptran 0

Quyết định số:16/QĐ-STNMT ngày 15/2/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 296/QĐ-STNMT ngày 07/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn bộ phận làm công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa” Xem

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành danh mục loại hình văn bản: Gửi bản điện tử hoàn toà; gửi bản giấy và bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản điều hành; gửi bản giấy giữa các cơ quan, tổ chức giữa các cơ quan , tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

22 Tháng Ba, 2019 hieptran 0

Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành danh mục loại hình văn bản: Gửi bản điện tử hoàn toà; gửi bản giấy và bản điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản điều hành; gửi bản